Follow us
Trang chủ > Dự án của chúng tôi > G603 Palisades, Lát và Cầu thang Dự án ở Slovenia

G603 Khung đá granite, lát, khối và cầu thang

Ngày Đã hoàn thành: Tháng 9 năm 2011

Địa điểm dự án: Slovenia

palisades, dứa 60-150x12x20 cm

lát 60 x 30 x 5 cm ngọn lửa,

khối 10x10x10 cm đầu cưa xẻ, 4 mặt cưa, xẻ đáy