Follow us
Trang chủ > Về chúng tôi > Chương trình sản xuất
Arc Processing (1).jpg

Chế biến Ống


Arc Processing (2).jpg

Chế biến Ống


Arc Processing (3).jpg

Chế biến Ống

Border Processing.jpg

Chế biến biên giới


bushhammred.jpg

bushhammered


Cutting Block.jpg

Khối cắt

edges cutting.jpg

cắt cạnh


flamed.jpg

ngọn lửa


laminated edges.jpg

mép mép

Natural Split.jpg

Tách tự nhiên


Polishing Slab.jpg

Đánh bóng Slab


Rough picked.jpg

Chọn thô